Hakkımızda

Kireç Sanayicileri Derneği

Kireç Sanayicileri Derneği 1987 de Kireç üretiminin Avrupa ve dünya standartlarına ve tekniklerine uygun şekilde yapılmasını ve üretilen kireç çeşitlerinin gerek ülkemizde gerek Avrupa Birliği'nde kabul edilen standartlar içerisinde olmasını sağlamak üzere kireç ve türevlerini üreten kuruluşlara ve mensuplarına mesleki, sosyal, teknik, ekonomik yönden yol göstermek, bu standart ve normlara uyulup uyulmadığını kontrol etmek ve uymayanları uyarmak, kireç ticaretinin meri kanunlar, yönetmelikler ve mesleki ahlak kuralları ile kamu yararına uygun yapılmasını ve gelişmesini sağlamak, amaç ve çalışma konularında üyeleri, ilgili yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar nezdinde temsil etmek amacıyla kurulmuştur.

Bu amaç çerçevesinde örgütlenen  derneğimiz bünyesinde 10 sanayi kuruluşunu barındırmaktadır. Üyelerimizin çoğu  var olan en iyi teknikleri (BAT) kullanarak üretim yapmakta fabrikalarını bu kapsamda  geliştirip yenilmeye çalışmaktadırlar

3.000.000 ton civarında bir üretim kapasitesine sahip olan üyelerimiz  kendi ihtiyaçları için (Keptive) üretim yapan Soda, Demir Çelik ve şeker sanayi dışında Pazar için yapılan üretimin  % 80 lik kısmını sağlamaktadır.

Kuruluşundan bu yana haksız rekabet ve kalitesiz üretimle mücadele eden derneğimiz bir yandan da Pazar geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Killi zeminlerin kireç ile ıslahı konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen uzun bir çalışma sonrasında Kireç stabilizasyonunun  kara yolları teknik şartnamesine girmesi sağlanmıştır.

90 lı yıllarda kireç standartlarının hazırlanması derneğimiz tarafından sağlanmıştır. Daha sonra bu standart AB müktesebatı kapsamında AB normları ile değiştirilmiştir.

Vizyonumuz :

Sürekli değişen dünya ve ülke koşullarında, bilhassa Türkiye'nin AB ile tam üyelik hedefi çerçevesinde, kirece dayalı malzemeleri üreten kuruluşların gelişen ihtiyaç ve sorunlarını yakinen takip ederek, başta Hükümetler olmak üzere, tüm diğer Ulusal ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla gerekli temas ve işbirliğini geliştirerek, Kirecin ve sektörün daha iyi tanıtımı ve sorunlarının çözümünde etkin temas ve faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla, ulusal ve uluslararası stratejik işbirliklerinin geliştirilmesinde etkin rol almaktır.

Misyonumuz :

  • Sektörün sözcüsü olmak ve her kesimde sektörü temsil etmek,

  • Gerek yurt içi gerekse yurt dışında benzeri alanlarda çalışan diğer kuruluşlarla ilişki kurarak ilgili alanlarda ortak çalışmalar yapılması ve verimliliğin arttırılması için çaba göstermek,

  • Kireç Sektörü ile ilgili her türlü mevzuata ilişkin sektör gereksinimlerini, üyeleri adına ilgili mercilere iletmek,

  • her türlü araştırma, geliştirme ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek, üye kuruluşlar için Kireç üretimi ve güncel üretim teknolojileri konularında eğitimler ve seminerler düzenlemek, kamuoyunu sektör hakkında bilgilendirmek

  • Sektör için rekabet hukuku ve diğer hukuk kurallarına uygun istatistiki bilgi toplamak, bu bilgileri işleyerek üyelerine ve kamuoyuna sunmak.

Kurumsal Etik ve Davranış İlkeleri


benimsediğimiz ilkeler derneğimizin etik anlayışını temsil eder.


tüm faaliyetlerimizde türkiye cumhuriyeti anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve türkiye cumhuriyeti'nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

iş sahiplerinin ticari menfaat ve yasal haklarının korunmasına özen gösterirken kamu menfaatinin korunmasını da öncelikli sorumluluğumuz kabul eder, işlerimizi bu bilinçle yönetiriz.


mesleki bilgi ve becerimizi kullanırken, toplumsal değerler, ülke kaynaklarının etkin kullanımı, çevre duyarlılığı gibi sorumluluklarımıza uygun kararlar vermeye özen gösteririz.

 

faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.


haksız rekabet : haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.

 

iş sağlığı ve güvenliği: işverenin ısg kural ve prosedürleri ile yasal yönetmeliklerin getirdiği koşulları sağlamak, çalışanları bu konuda bilinçlendirmek ve sürdürülebilir eğitim sistemini kurmak temel prensiptir.

 

çocuk işçi çalıştırmamak: asgari yaş, yasaların belirlediği kurallara göre uygulanır. hiçbir koşulda çocuk işçi çalıştırmayız veya buna göz yummayız. 4857 sayılı iş kanunu’nun 71. maddesi olan “çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı” kapsamında belirtilen kurallara uymakla mükelleftir. üretim şeklinin “çok tehlikeli” olması nedeniyle 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde 18 yaşından küçük işçi çalıştıramaz.

 

ayrımcılık ve tacizin önlenmesi : işveren, 4857 sayılı iş kanunu’nun 5. maddesi “eşit davranma ilkesi” kapsamınsa işe alımdan işten çıkartma sürecine kadarki tüm iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapmaz. bu kapsamda ilgili maddedeki tüm hükümlere uymak zorundadır.

 

çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretim : 2872 sayılı çevre kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak üretim faaliyetinde bulunulur. kanunun ve yönetmeliklerin istediği tüm yasal izinler ve ruhsatlar alınır ve gerekli tüm ölçümler yaptırılarak bakanlık onayına sunulur.

 

gönüllü istihdam: zorla veya zorunlu tutularak çalıştırma asla kabul edilemez. tüm istihdam gönüllük esasına dayalıdır.